Říjen 2014

taková normální domácnost

31. října 2014 v 13:23 | Helena |  domácí historky

Všimli jste si, že největší katastrofy přichází v těch nejpokojnějších chvílích, kdy cokoliv rušivého naprosto nečekáte? Pochopitelně, protože tím jsou účinnější. Jako u nás včera večer. Pohoda, klídek, jen tabáček chyběl, vybalovaly jsme s Helčou v kuchyni nákup, povídaly si u toho, psi si užívali čerstvého vzduchu a my relativního ticha a faktu, že se nám nic moc nehemží pod nohama a nesnaží se doskočit na balíčky uzenin. Neuvědomily jsme si pouhé dvě drobnosti, které se vzápětí ukázaly být pro naši siestu smrtící kombinací: 1. Růženka má ráda teplo, 2. Růženka má ráda společnost. Když k tomu připočtete skutečnost, že před kuchyňským radiátorem mám na stoličce umístěný desetilitrový květináč (pro neznalé průměr půl metru) s rozsáhlou zelení, který našemu prasátku bránil ve vyhřívání, dovedete si zbytek už spočítat. Nejprve letěl květináč, přímo do před ním stojícího sušáku s prádlem, ten taky nevydržel, strašná rána vyděsila Micinku, do té chvíle poklidně svačící u své misky, takže Mína vyletěla na ledničku, likvidujíc všechno, co se jí připletlo do cesty, především sestavu lahviček a hrnečků, v nichž si napěstovávám odřezky pokojových květin. Během vteřiny jsme s Helčou stály uprostřed naprosté spouště, prádlo zasypané hlínou, potlučené ulámané kytičky, loužičky a voda stékající po mikrovlnce, obraz zkázy završovala kočka třesoucí se na lednici a Růženka s ručníkem na rypáčku … Jediný, kdo zachoval naprostý klid, byl Batman pohrdavě shlížející z pelíšku na barovém okénku s vědomím, že ani společnými silami nedosahuje smečka jeho výsledků. Je pravda, že kocourkova totální likvidace skříně plné velmi křehkých drobnůstek je prozatím nedostižná, ale však ony holky ještě něco vymyslí ...


sbírka hraček

30. října 2014 v 16:04 | Helena |  pomozte

Když jsem před lety, ještě jako tajemnice městského úřadu, přišla s nápadem, aby se Město Brtnice zapojilo do sbírky hraček pro děti z dětských domovů, pořádané tehdy Českým rozhlasem Region v Jihlavě, nenapadlo by mě, že zakládám tradici, která bude přinášet radost ještě dlouho po mém odchodu. Jsem upřímně ráda, že tomu tak je, vedle Dne pro starou Brtnici je to něco, co po mně ve městě zůstalo, i když většina lidí už dávno neví, kde se původní myšlenka vzala. Brtnice se nakonec stala jakýmsi vánočním patronem Dětského domova v Kamenici nad Lipou (dnes už se jmenuje Centrum pro děti a rodinu) a každoročně přichází do informačního centra místní občané a přináší dárky, které dětem zakoupili podle jejich namalovaných přání. Letos je situace trošku jiná, můžete věnovat do sbírky jakoukoliv finanční částku a za vybrané příspěvky potom pracovnice úřadu nakoupí ty správné hračky, zabalí je a nazdobí. Děti si totiž měly možnost vybrat přímo z hračkářského katalogu a byly by zklamané, kdyby dostaly jiné dárečky, než které si vysnily. Už teď se těší na balíčky od Ježíška, ale nemají nikoho, kdo by jim je koupil … Staňte se jejich Ježíškem!

Seznam dětí i s jejich přáními je k dispozici na Informačním centru Brtnice, sbírka probíhá do 16. 12. 2014.


ženy a média

29. října 2014 v 19:05 | Helena |  ... a další

Rok se s rokem sešel a Česká ženská lobby ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha, s podporou programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, připravuje 2. ročník Kongresu žen, tentokrát s podtitulem "Ženy a média". Právě dnes proběhla přípravná konference, jíž se zúčastnili: Anna Kárníková (předsedkyně organizačního výboru Kongresu žen), Jarmila Balážová (tisková mluvčí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu), Petr Pavlík (genderový expert), Nora Fridrichová (novinářka) a Pavlína Kvapilová (mediální analytička).
A proč právě zaměření na ženy ve vztahu k médiím? Za vše mluví čísla z výzkumu Evropského genderového institutu
 • ačkoli ženy tvoří 68 % absolventů a absolventek oborů relevantních pro práci v médiích, zaměstnáno jich je v této oblasti pouze 40 %
 • Česká republika patří spolu s Maďarskem ke státům EU s vůbec nejnižším zastoupením žen v představenstvech mediálních společností - v celé EU jsou ženy v představenstvech zastoupeny z jedné čtvrtiny
 • v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání je zastoupeno 31 % žen
 • v Radě Českého telekomunikačního úřadu nejsou ženy zastoupeny vůbec
 • v Radě České televize je pouze 1 žena (7 %)
 • ve vedení České televize je pouze jediná žena (11 %), navíc na typicky "ženské" pozici ředitelky marketingu
 • v Radě Českého rozhlasu je pouze 1 žena (11%)
 • ve vedení Českého rozhlasu je opět 1 žena (17 %) - vedení je tvořeno generálním ředitelem, 3 náměstky, tajemníkem a ředitelkou odboru generálního ředitele, opět je zde žena v "ženském" odvětví
 • ženy tvoří pouze 23 % všech námětů ve zpravodajství (dotazované nebo "předměty" zprávy), v případě politických témat je to pouze 13 %
 • muži tvoří 85 % všech expertů a expertek a 70 % všech mluvčích
 • ženy - reportérky prezentují ve velké míře zprávy lokální úrovně (60 %), na vytváření mezinárodních zprávy se podílí pouze 1/3 žen (33 %)
 • některá témata jsou považována za "ženská", jiná zase za "mužská" - obzvlášť ve zpravodajství je přednost dána stereotypně "mužským"/"tvrdým" tématům jako je politika, ekonomika, kriminalita a obrana, naopak "ženským"/"sociálním" tématům je věnován jen malý prostor: zdraví a zdravotní péče, vzdělávání, lidská práva


ustavující zasedání zastupitelstva

27. října 2014 v 19:09 | Helena |  chod obce

V pátek 24. 10. v 16.00 hodin skončila lhůta pro podávání návrhů na neplatnost komunálních voleb nebo neplatnost hlasování. Na webových stránkách příslušného krajského úřadu si můžete sami ověřit, jak vaše obec dopadla, informaci poskytují soudy i telefonicky. Pokud nebyl žádný návrh podán, jsou volby platné - a do 15-i dnů musí proběhnout ustavující zasedání zastupitelstva. Připomínám, že všechna zasedání jsou ze zákona veřejná a právo se jich účastnit mají občané přihlášení v obci k trvalému pobytu nebo zde vlastnící nemovitost. O ustavující zasedání bývá obvykle větší zájem než o běžná sezení, proto se konají ve větších prostorách - kinech, kulturních domech, klubech a podobně. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz, abyste na požádání mohli prokázat svůj trvalý pobyt. Cestovní pas vám v tomto případě nepomůže, v něm se bydliště neuvádí.

Co můžete čekat? První část jednání řídí obvykle nejstarší člen zastupitelstva, případně dosavadní starosta. Noví zastupitelé obdrželi od registračního úřadu osvědčení o zvolení, kterým se na ustavujícím zasedání musí prokázat, a poté složí slib. Odmítnutí slibu nebo jeho složení s výhradou znamená zánik mandátu a nástup náhradníka. Potom následují nějaké technické náležitosti, určení zapisovatele, ověřovatelů, případně volební komise - a pak už přijde to nejdůležitější. Nejprve je třeba určit, kolik bude mít obec místostarostů a radních (starosta může být pochopitelně jen jeden), a kteří z nich budou pracovat jako uvolnění. To znamená na plný úvazek, přičemž dosavadní zaměstnání se jim na celé volební období přerušuje a když nebudou znovu zvoleni, vrací se na původní pozici. Následuje volba funkcionářů, která může být tajná (hlasovacími lístky) nebo veřejná (zvednutím ruky) - jaký způsob zastupitelé zvolí, záleží jen na nich. Nejprve jsou navrhováni kandidáti na starostu, návrhy mohou podávat pouze zastupitelé, ale před hlasováním mají občané možnost se k nim vyjádřit. Starostou se stává kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva. Od té chvíle řídí zasedání nově zvolený starosta, který obvykle pronese nějaký ten projev a poté pokračují volby. Místostarosta nebo místostarostové a další radní jsou voleni stejným způsobem jako starosta, rozhodující je vždy nadpoloviční většina hlasů všech zastupitelů. Smutné je, když se strany v zastupitelstvu zastoupené nedohodnou a nikdo potřebné hlasy nezíská, potom může dojít i k ukončení zasedání a jeho odročení na jiný termín. To je ale hodně mezní situace.

Na ustavujícím zasedání jsou dále zřizovány finanční výbor a kontrolní výbor, to je zákonná povinnost v každé obci. Nejprve je stanoven počet členů výboru, poté se volí předseda a členové. Nemusí být obsazena všechna místa ve výborech, volba může být pro nedostatek vhodných kandidátů dokončena na prvním řádném zasedání zastupitelstva. Je nepsaným pravidlem, že finanční výbor vede některý z koaličních zastupitelů a své představitele do něj nominují všechny strany zastoupené v zastupitelstvu, kontrolní výbor vede zastupitel opoziční.

Závěrem zasedání je třeba stanovit odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, případně se volí zástupci obce v různých svazcích, institucích a sdruženích, v nichž je obec zastoupena.

Připomínám, že před každým rozhodnutím musí být dána občanům možnost vyjádřit své stanovisko. A je lepší říct svůj názor veřejně, i když třeba neúčinně, než později reptat v hospodě...


přestupkové řízení, projednání

24. října 2014 v 17:05 | Helena |  přestupky

Když už se stane, a jste předvoláni před přestupkovou komisi, je dobré se aspoň v základních rysech seznámit s průběhem řízení. A ujasnit si, v jaké pozici vystupujete, protože od toho se odvíjí i vaše práva a povinnosti. Předvolání, které obdržíte, musí obsahovat mj. i poučení, nedejte se odradit délkou textu a důkladně si ho prostudujte.

Podstatné je už samo dostavení se před komisi. Pokud z vážných důvodů v daný termín přijít nemůžete, je třeba se řádně a včas omluvit, vysvětlit důvod a nejlépe ho i doložit, např. připojit kopii neschopenky, doklad o zaplacené dovolené s pod. Za řádnou omluvu se nepovažují vágní formulace jako "rodinné důvody", "zdravotní důvody" nebo "kvůli práci". Příčina neúčasti musí být opravdu vážná a neovlivnitelná. Podotýkám, že zaměstnavatel je povinen vás po předložení předvolání uvolnit, takže "pracovní doba" rovněž není omluvou. Pokud se k řízení nedostavíte, nebo nepřijdete bez řádné omluvy nebo vážného důvodu, mohou nastat tyto následky:

- navrhovatel u návrhového přestupku zaplatí 1.000,-Kč nákladů řízení, které se zároveň bez dalšího zastavuje. V podstatě to znamená, že navrhovatel spor prohrává.

- pokud nepřijde obviněný, může být věc projednána a obvykle i rozhodnuta v jeho nepřítomnosti, čímž se připravuje o řasu svých práv. Dále mu může být uložena pokuta až 50.000,-Kč nebo může být na příští jednání předveden Policií ČR.

- stejná pokuta nebo předvedení policií hrozí i svědkovi.

Ignorovat předvolání tedy není zrovna nejlepší nápad. A nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (cestovní pas, povolení k trvalému pobytu), před komisí jste povinni prokázat svoji totožnost!

Ústní projednání přestupku probíhá asi takto. Na začátku jsou představeni účastníci řízení (obviněný, příp. poškozený nebo navrhovatel), je čteno obvinění a účastníci jsou poučeni o svých právech a povinnostech. Účastníci se mohou vyjádřit k obvinění nebo k průvodním okolnostem, navrhovat důkazy na podporu svých tvrzení apod. Zákon neukládá obviněnému povinnost vypovídat ani mluvit pravdu, ale zase - je dobré si rozmyslet, jestli začnete lhát, můžete si dost uškodit. Následně jsou prováděny důkazy - čteny listiny, záznamy o místních šetřeních a jsou předvoláváni svědci. Svědek musí vypovídat pravdu a nic nezamlčovat, opak je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 10.000,-Kč. Odmítnout výpověď lze tehdy, pokud by jí svědek sobě nebo osobě blízké způsobil nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo delikt, nebo byla-li svědkovi státem uložena povinnost mlčenlivosti. Po výpovědi mají členové komise a účastníci řízení právo klást svědkovi otázky a vyjadřovat se k tomu, co řekl. Je pravda, že často se lidé bojí svědčit, mají obavy z případné msty obviněného, nebo z konfrontace s ním. Tomu bohužel nelze předem zabránit, pokud se ale objeví náznaky budoucí "vendety", komise obviněného velmi důrazně varuje před takovým jednáním. A když už se opravdu stane, jsou postihy hodně přísné (i když chápu, že dotčenému to už moc nepomůže).

Pokud nejsou další návrhy na doplnění dokazování, je závěrem projednání rozhodnuto ve věci, rozhodnutí může být oznámeno ihned nebo je zasíláno poštou do vlastních rukou (s modrým pruhem). Účastníci řízení se mohou na místě odvolat nebo si ponechat lhůtu pro odvolání, která je 15-i denní a počítá se od seznámení s rozhodnutím, pokud je toto doručováno v písemné formě, ode dne doručení. A to i tehdy, když rozhodnutí bylo přečteno závěrem jednání.

Několik poznámek závěrem:

- nemá smysl se vyhýbat převzetí poštovní zásilky, ze zákona je doručena desátým dnem od uložení dopisu na poště, ať už si ho převezmete nebo ne

- účastník řízení se může nechat zastupovat na základě plné moci

- před vydáním rozhodnutí má účastník právo se seznámit se všemi podklady pro rozhodování, s obsahem spisu

- do spisu může účastník nahlížet po celou dobu řízení, může si z něj dělat výpisy nebo si vyžádat kopie (kopírování je zdarma)

- v přestupkovém řízení nesmí být uplatněny žádné formy donucení

- svědek má v případě uvolnění ze zaměstnání nárok na refundaci mzdy a úhradu dalších nákladů, např. cestovného, žádost je nutno podat do 8 dnů od jednání, kterého se zúčastnil

- je-li obviněný mladší 18-i let, je přítomen i zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a zákonný zástupce, kteří ve prospěch obviněného mohou podat i odvolání

- za rušení jednání, mluvení bez vyzvání, slovní útoky na přítomné atd. může být po předchozím upozornění uložena pořádková pokuta do 50.000,-Kč nebo může být rušitel vykázán z jednací místnosti

- rozhodnutí se dozví jen obviněný, příp. navrhovatel nebo poškozený, nikdy ne svědek

- poškozený je pouze ten, komu byla přestupkem způsobena přímá škoda (krádež, poškození nebo zničení věci, u zranění ušlá mzda), nikoliv ten, kdo utrpěl újmu nemajetkovou, např. dostal fackuPokud máte jakékoliv dotazy, cokoliv vám není jasné, potřebujete poradit, ptejte se, dotazy zodpovím do 24 hodin (mimo víkendu).

výroční členská schůze v Třešti

23. října 2014 v 16:15 | Helena |  KSČM
V úterý 21. října proběhla výroční členská schůze Městské organizace KSČM v Třešti, jíž se zúčastnili i kandidáti strany do zastupitelstva. Cílem zasedání bylo vyhodnocení I. pololetí 2014 a informace o připravovaných akcích a vnitrostranických novinkách.
Předseda Miroslav Kříž konstatoval, že městská organizace plní úkoly ÚV, KV a OV, připravuje a pořádá pravidelné akce, řeší připomínky členů a zvažuje jejich náměty. K jednotlivým událostem první poloviny letošního roku shrnul
- MDŽ, host Zuzka Bebarová-Rujbrová, salonek U Kapra, kulturní program připravila Anna Fencíková, tombola, hudba Seniorka
- 1. máj, host JUDr. Drahoslav Oulehla, pro děti na náměstí jízda zručnosti na všem, co má kola, posezení U Kapra, tombola, hudba Seniorka
- pietní vzpomínka, hosté Ing. Pavel Kováčik, Pavla Šlahúnková, pro hosty prohlídka Třeště (hotel Harmonie, muzeum, betlémy, přijetí u starosty), program Anna Fencíková, osvědčená spolupráce s KČP, tradičně vysoká účast, hodně návštěvníků, letos LKŽ Jeřabinka ze Žďáru nad Sázavou s předsedou OV Kamilem Vejvodou, velmi pozitivně hodnocená akce
- pietní akty v Jihlavě, Telči a Sedlejově, účast zástupců MěV Třešť
- burza, poděkování všem pořadatelům, časově i fyzicky náročná organizace, bez finančního efektu, pomoc hlavně pro maminky s dětmi
- mítink k volbám do Evropského parlamentu, MUDr. Maštálka, chybou jeho pozdní příjezd, kdy účastníci odešli, kontaktní kampaň na náměstí, návštěva PEZAGu, europoslanec velmi spokojený

Trvalým problémem je nízká návštěvnost akcí, kterou nezlepšují ani aktivity pro děti nebo tombola s množstvím cen. Do budoucna je třeba zapojit širší veřejnost, zvážit možnost spolupráce s mladými lidmi, některými spolky, naše členy více zaktivizovat. Pro příští rok jsou plánovány některé nové akce, mj. by se v Třešti měl konat 2. ročník Cherry cupu, turnaje v malé kopané. Na podzim proběhnout volby na všech stupních řízení strany, pro které je nezbytné najít vhodné kandidáty.

Dalším bodem programu bylo zhodnocení komunálních voleb, v nichž třešťská KSČM získala dva mandáty, což je o jeden méně oproti uplynulému období. Díky silnému zastoupení současné koalice, především KDU-ČSL zůstane strana v opozici spolu s ČSSD a zřejmě Novou volbou pro Třešť. Celkově lze komunální volby hodnotit jako nepříliš úspěšné, důvodem je nízká účast voličů (cca 50 %), kdy k volbám přichází více mladých, starší členové a sympatizanti KSČM k volbám nepřišli a nežádali ani o možnost volit doma. Všem stranám vzala hlasy KDU-ČSL a Nová volba. Zvolení zastupitelé Anna Fencíková a Ing. Jan Široký se zavázali dokončit záležitosti rozjednané svými předchůdci a přislíbili, že nadále budou pravidelně informovat městský výbor o jednáních zastupitelstva a na jeho zasedáních prezentovat otázky a stížnosti občanů. Předseda organizace poděkoval za práci Jiřímu Pavlíkovi, který hodlá pokračovat ve spolupráci s KSČM a účastnit se zasedání MěV.

Výroční členská schůze projednala zprávu o hospodaření za I. pololetí a vyúčtování volební kampaně. Místopředsedou MěV byl zvolen Jaroslav Piša. Do základní organizace 3001 byl přijat Ing. Jan Široký, čímž se počet členů v Třešti zvýšil na 81.

Uvidíme, co přinese druhá polovina roku ...


Vratimovský odborný seminář

21. října 2014 v 17:52 | Helena |  KSČM

Zajímá vás současná mezinárodní situace? Ptáte se, co čeká naši zemi? Jaký bude vývoj světové ekonomiky? Jaká bude úloha ČR? Pak se vypravte na Vratimovský odborný seminář, který proběhne v sobotu 8. listopadu od 9.00 hodin v Kulturním domě Frýdek. Cesta do Frýdku-Místku sice něco času zabere, ale zato vás čeká řada výjimečných přednášek a setkání s mimořádně kvalitními lektory. Účastnický poplatek ve výši 100,-Kč zaplatíte na místě, občerstvení je zajištěno.

Na téma "Kam směřuje současný svět?" budou přednášet:

1. "Ukrajina - a co dál?" - Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., politolog a publicista

2. "Předběžná zpráva o Arabském jaru" - Tereza Spencerová, redaktorka Literárních novin

3. "Aká je odpoveď ĺavice na globálny kapitalizmus?" - PhDr. Luboš Blaha, Ph.D., politolog a publicista

4. "Nutnost hlubokých změn a levice" - MUDr. Ivan David, CSc., psychiatr, bývalý ministr zdravotnictví

5. "Vývoj globální ekonomiky a projekty velmocí" - Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., ekonomka a publicistka

6. "Tektonické zlomy súčasnosti a budúcnosti" - Prof. Ing. Peter Staněk, CSc., Ekonomický ústav SAV

7. "Česko 25 let poté - smutná bilance" - Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., sociolog a publicista.
povolební zasedání OV

20. října 2014 v 19:17 | Helena |  KSČM

Ve čtvrtek 16. října se sešel Okresní výbor KSČM Jihlava - a co mohl řešit necelý týden po volbách jiného, než jejich výsledky? Nejprve bylo ovšem třeba vypořádat se s některými méně zásadními, nikoliv však nepodstatnými organizačními záležitostmi:
 • Úvodem předseda okresního výboru, Pavel Kalabus, seznámil přítomné se závěry 12. zasedání ÚV KSČM, které proběhlo 27. 9. 2014 v Praze. Pozornost byla věnována především tehdy se blížícím volbám do obecních zastupitelstev a 1/3 Senátu PČR, ekonomickým otázkám a systému řízení strany.
 • V sobotu 8. listopadu proběhnou dvě zajímavé akce, oblíbený Vratimovský seminář, jehož se zúčastní Pavel Kalabus, Helena Vrzalová, Jan Svoboda a Ladislav Vejmělek, a konference v Praze, na kterou se přihlásili Ladislav Zadražil a Lubomír Drápela. Zazněla informace o provozu služebního vozidla.
 • V sobotu 25. října pořádá OV první ročník šachového turnaje pro hráče mladší 15-i let s názvem ŠACH MAT 2014. Přípravu, propagaci, ceny, občerstvení pro účastníky a další náležitosti zajistí Helena Vrzalová, s organizací pomohou Pavel Kalabus, Karel Hlaváček a Lubomír Drápela. Předpokládá se 30 hráčů, rozhodčím bude Aleš Vondra z šachového klubu Gambit Jihlava, tento oddíl zapůjčí i potřebné vybavení.
Pokud jde o hodnocení komunálních voleb, lze konstatovat pokles získaných mandátů i nižší počet podaných kandidátních listin. V roce 2010 bylo zvoleno 39 zastupitelů, letos 26, ve dvou obcích jsme oproti minulým volbám kandidátky nepostavili, přibyla nominace v Brtnici. Zástupci měst a městysů informovali o probíhajících jednáních a sestavovaných koalicích, z jednotlivých referátů bylo zřejmé, že KSČM ve vedení zastoupena nebude, nebo jen minimálně...

pozvánka na šachový turnaj

20. října 2014 v 18:31 | Helena |  KSČM

Okresní výbor KSČM Jihlava zve na šachový turnaj pro děti a mládež ŠACH MAT 2014. Akce se uskuteční v sobotu 25. října od 10.00 hod. v sídle OV v Jihlavě, Úlehlova 132/5, prezence začíná v 9.30. Zájemci se mohou přihlásit elektronicky na adrese helena.vrz@seznam.cz, kde ráda zodpovím i případné dotazy. Startovné 20,-Kč zaplatíte na místě. Hrát se bude Švýcarským systémem na 9 kol, 2 x 10 minut na partii podle programu SwissManager: 1. počet bodů, 2. střední Buchholz, Buchholz,

počet výher, vzájemný zápas, los. Turnaj je otevřený pro registrované a neregistrované hráče, jedinou podmínkou je věk do 15-i let. Pro každého účastníka je připravena drobná odměna, na vítěze čekají poháry a další ceny. Rozhodovat bude Aleš Vondra ze šachového oddílu Gambit Jihlava. Vzhledem k délce turnaje je pro hráče připraveno občerstvení, těšit se můžete na párek s chlebem a hořčicí nebo kečupem. Samozřejmostí je pitný režim.

A ještě jedno upozornění - pokud rodiče nezůstanou na místě, nepřebírá organizátor za děti odpovědnost!

statistika voleb v Třešti

17. října 2014 v 16:32 | Helena |  volby

Na téma voleb už jsem toho napsala hodně, proto už jen malá třešťská závěrečná statistika. O přízeň občanů se v našem městě ucházelo šest volebních stran, své představitele v třešťském zastupitelstvu budou mít všechny. Volební účast byla o něco nižší, než jsem čekala, ze 4.756 voličů jich k urnám přišlo 2.353, což představuje 49,47 %. Ze 42.133 platných hlasů (uvědomme si, že každý volič disponoval maximálně 21 hlasem) získala KSČM 4.233, Nová volba pro Třešť 6.292, ODS 3.383, KDU-ČSL neuvěřitelných 16.841, ČSSD 4.744 a Nestraníci 6.640 hlasů. A kdo zasedne v Zastupitelstvu města Třešť?

zastupitel/ka
volební strana
hlasy
Anna Fencíková
KSČM
345
Ing. Jan Široký
KSČM
308
JUDr. Petr Šaštinský
Nová volba
488
Ing. Vladimír Přech
Nová volba
477
František Svoboda
Nová volba
382
PaedDr. Václav Trnka
ODS
574
Mgr. Lubomír Veselý
ODS
274
Ing. Vladislav Hynk
KDU-ČSL
1.636
MUDr. Vít Kaňkovský
KDU-ČSL
976
Milan Novák
KDU-ČSL
934
MUDr. Tomáš Snížek
KDU-ČSL
908
Bc. Michael Bambula
KDU-ČSL
808
Ing. Tomáš Brychta
KDU-ČSL
871
Eva Kokejlová, DiS.
KDU-ČSL
807
Josef Novotný
KDU-ČSL
767
Mgr. Marie Kameníková
KDU-ČSL
752
Ing. Monika Navrátilová
ČSSD
409
Jiří Štumar
ČSSD
359
Ing. Eva Požárová
Nestraníci
865
MUDr. Jaroslav Havlíček
Nestraníci
610
Mgr. Martin Šalanda
Nestraníci
482

Mandáty získalo 5 žen a 16 mužů. Nejstarším zastupitelem je Josef Novotný, nejmladší zastupitelkou Ing. Monika Navrátilová. Skokanem těchto voleb se stali MUDr. Kaňkovský z 18. místa na kandidátní listině a JUDr. Šaštinský z místa 12. Z lídrů volebních stran mandát nezískal Mgr. Michal Musil z ČSSD, který zůstal 2. náhradníkem. V případě, že se v průběhu čtyřletého funkčního období některé křeslo uvolní, nastupují tito náhradníci: Jiří Pavlík (KSČM), Mgr. Zuzana Krejčová (Nová volba), Ing. Zdeněk Pittner (ODS), Jan Mikeš (KDU-ČSL), Bc. Robert Richter (ČSSD) a MVDr. Jiří Salus (Nestraníci).
Všem novým zastupitelům blahopřeji!